Nasza strona internetowa wykorzystuje cookies

PolskiBus.com dokłada wszelkich starań, aby traktować klientów uczciwie i otwarcie, przy uwzględnieniu najlepszych praktyk. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Szybko Tanio Komfortowo

Regulamin PolskiBus.comRegulamin obowiązuje od dnia 5 kwietnia 2017 roku. Stosunki prawne powstałe wcześniej są objęte postanowieniami wcześniejszych Regulaminów.

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Na podstawie art. 8 ust. 1 punkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) Usługodawca ustala niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zwany dalej „Regulaminem”.

2. Regulamin określa rodzaje i zakres świadczenia przez Usługodawcę Usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu internetowego dostępnego pod adresem www.PolskiBus.com.

§2 Definicje zawarte w Regulaminie

Określenia użyte w Regulaminie, pisane wielką literą, oznaczają:

1. Bilet – bilet elektroniczny upoważniający do organizowanego przez Przewoźnika przejazdu autokarowego na wskazanej trasie, w określonym terminie oraz za określoną cenę; Bilet jest uznawany za fakturę na podstawie art. 2 pkt 31 i pkt 32 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) w związku z § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz.U. z 2013 r., poz. 1485) i przesyłany zgodnie z zasadami przesyłania faktur w formie elektronicznej;

2. Bilet Ulgowy - Bilet upoważniający do przejazdu ulgowego zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1138 ze zm.) lub innymi właściwymi przepisami, za cenę uwzględniającą odpowiednią ulgę ustawową;

3. Dane – dane osobowe Usługobiorcy: imię, nazwisko, numer telefonu, kod pocztowy miejsca zamieszkania oraz adres poczty elektronicznej;

4. Formularz – formularz umieszczony w Portalu służący do zakupu Biletu;

5.Portal – system stron internetowych stworzonych przez Usługodawcę, stanowiący platformę informacyjną dotyczącą Usługodawcy i innych Przewoźników, dla których Usługodawca świadczy usługę pośrednictwa w sprzedaży Biletów i świadczonych przez nich Usług, dostępny pod adresem URL www.PolskiBus.com lub pod każdym adresem będącym uzupełnieniem lub kontynuacją tego URL;

6. Przewoźnik – Usługodawca lub inny przewoźnik autokarowy, na rzecz którego Usługodawca świadczy usługę pośrednictwa w sprzedaży Biletów;

7. Usługi – usługi sprzedaży online, o których mowa w § 3 Regulaminu, świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną na stronach Portalu;

8. Usługobiorca – osoba, która korzysta z Usług, o których mowa w § 3 Regulaminu;

9. Usługodawca – Souter Holdings Poland Sp. z o.o., BTD Office Centre, Al. Niepodległości 18, 7 piętro, 02-653 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000335505, NIP: 5252461571;

10. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. 2014 r., poz. 1182).

§3 Rodzaje i zakres świadczenia Usług

1. Na podstawie Regulaminu Usługodawca w ramach Portalu internetowego świadczy Usługobiorcy Usługi polegające na sprzedaży online Biletów oraz przesyłaniu Biletów, a także rozpatruje reklamacje dotyczące sprzedaży Biletów.

2. Proces zakupu online Biletu przez Usługobiorcę składa się z następujących etapów:

a) wybór miejsca odjazdu i przyjazdu, daty i godziny podróży; w przypadku zakupu Biletu Ulgowego, wybór odpowiedniej ulgi ustawowej; w przypadku gdy na dany przejazd dostępny jest Bilet z przydziałem określonego numeru miejsca w autokarze, wybór numeru miejsca

b) zaakceptowanie warunków zakupu Biletu przez Usługobiorcę – dokonanie zamówienia Biletu,

c) wybór sposobu płatności za Bilet,

d) potwierdzenie na Portalu realizacji zamówienia przez Usługodawcę,

e) dostarczenie Usługobiorcy pocztą elektroniczną potwierdzenia realizacji zamówienia przez Usługodawcę oraz Biletu.

3. Płatności za Bilet można dokonać za pomocą karty płatniczej lub ePrzelewu.

4. Umowa przewozu pomiędzy Usługobiorcą a Przewoźnikiem zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia realizacji zamówienia przez Usługodawcę (o którym mowa w §3 pkt 2d). Potwierdzenie realizacji zamówienia i Bilet jest dostarczany Usługobiorcy pocztą elektroniczną.

5. Usługobiorca może uzyskiwać informacje oraz zgłaszać zapytania związane z przesyłaniem Biletu elektronicznie poprzez: (i) stronę FAQ (najczęściej zadawane pytania), (ii) pocztę elektroniczną wysyłaną na adres info@polskibus.com, oraz dedykowaną linię telefoniczną udostępnioną przez Usługodawcę pod numerem: 703 502 504 na terytorium Polski (koszt za minutę połączenia 3,69 zł brutto) oraz +48 22 417 62 27 z zagranicy Polski (koszt połączenia wg. stawek lokalnych operatorów).

6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do tymczasowego wstrzymania dostarczania Usługi z powodu prac konserwacyjnych nad systemem teleinformatycznym Usługodawcy oraz na czas aktualizacji danych na stronie internetowej.

§4 Tryb postępowania reklamacyjnego.

1. Usługobiorca może składać reklamacje w sprawach dotyczących niezgodnego z Regulaminem świadczenia Usług przez Usługodawcę:

a) listem, bądź

b) przesyłając e-mail na adres poczty elektronicznej Usługodawcy: info@polskibus.com.

3. Reklamacja powinna zawierać opis problemu będącego podstawą do jej złożenia i wskazywać Dane Usługobiorcy.

4. O wyniku reklamacji Usługodawca powiadomi Usługobiorcę listem poleconym lub pocztą elektroniczną na wskazany przez Usługobiorcę adres e-mail w ciągu 7 dni od daty wpłynięcia wniosku.

§5 Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

1. Usługodawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych. Administratorem Państwa danych osobowych jest Souter Holdings Poland Sp. z o.o., BTD Office Centre, Al. Niepodległości 18, 7 piętro, 02-653 Warszawa. Państwa dane osobowe zbierane są w celu przygotowania i realizacji umowy sprzedaży Biletów, mogą być one również wykorzystywane przez Administratora w celach marketingowych, o ile wyrażą Państwo na to zgodę. Zebrane dane mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom wskazanym w przepisach prawa. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne i niezbędne do zawarcia umowy.

2. Usługodawca przetwarza powierzone mu w Formularzu Dane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa. Usługodawca może przetwarzać, bez zgody Usługobiorcy, Dane w celu prawidłowej realizacji Usług, oznaczając te Dane jako niezbędne do świadczenia Usług. Usługodawca zobowiązuje się do zachowania Danych w poufności i nie ujawniania ich innym podmiotom, chyba że Usługobiorca wyraźnie go do tego upoważni, albo upoważnienie takie wynikać będzie z przepisu prawa. Zobowiązanie to pozostaje w mocy po wygaśnięciu stosunku prawnego łączącego Usługobiorcę z Usługodawcą.

3. W odniesieniu do Danych przetwarzanych w celu prawidłowej realizacji Usługi i niezbędnym do tego zakresie, Usługobiorcy przysługuje prawo wglądu do Danych, które umieścił w Formularzu wraz z możliwością ich aktualizacji oraz zmiany.

4. Usługodawca może wykorzystywać Dane Usługobiorcy do celów marketingowych, w szczególności do przesyłania Usługobiorcy Informacji handlowych pochodzących od Usługodawcy lub osób trzecich drogą elektroniczną, wyłącznie po wyrażeniu przez Usługobiorcę zgody na takie przetwarzanie, poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna wyboru w treści Formularza.

5. W celu dostosowania treści i Usług do indywidualnych potrzeb i zainteresowań Usługobiorcy, Usługodawca używa tzw. cookies, tj. informacji zapisywanych przez serwer Portalu na komputerze użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron Portalu oraz umożliwiają sprawne świadczenie Usług. Usługobiorca może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies, jednakże wyłączenie cookies może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z Usług

§6 Zasady korzystania z treści Portalu

Wszelkie prawa do zawartości stron Portalu, w tym prawa do jego elementów tekstowych i graficznych, układu stron, baz danych oraz innych elementów są zastrzeżone, o ile nie zostało w sposób wyraźny zaznaczone inaczej. Korzystanie z treści umieszczonych w Portalu nie oznacza nabycia przez Usługobiorców i innych użytkowników Portalu jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów czy baz danych zawartych na jego stronach. Usługobiorca i inni użytkownicy Portalu mogą korzystać z tych utworów czy baz danych jedynie w zakresie dozwolonego użytku, wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. W szczególności, zabronione jest dokonywane w celach komercyjnych, bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy: kopiowanie, modyfikowanie czy transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób jakiejkolwiek części Portalu w całości lub we fragmentach, jak również pobieranie lub wtórne wykorzystanie istotnej co do jakości lub ilości części zawartości baz danych umieszczonych na stronach Portalu, w tym używanie jakichkolwiek zautomatyzowanych systemów lub oprogramowania do pozyskiwania danych z Portalu (tzw. „screen scraping”, „web scraping” lub „web Indexing”). Usługodawca zastrzega sobie prawo do blokowania dostępu do stron Portalu podmiotom naruszającym powyższe zasady korzystania z Portalu.

Regulamin obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2017 roku.

Stosunki prawne powstałe wcześniej są objęte postanowieniami wcześniejszych Regulaminów.

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki obsługi podróżnych, odprawy oraz przewozu osób i bagażu zgodnie z przepisami art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 915); dalej: „Prawo Przewozowe”. Regulamin podlega prawu polskiemu.

1.2 Postanowienia Regulaminu stosuje się do licencjonowanych, autokarowych krajowych i międzynarodowych przewozów pasażerskich wykonywanych przez Souter Holdings Poland sp. z o.o., BTD Office Centre, al. Niepodległości 18, 7 piętro, 02-653 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 335505, NIP: 5252461571.

1.3 Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:

a) Przewoźnik – Souter Holdings Poland sp. z o.o. wykonujący przewóz Pasażerów w krajowym lub międzynarodowym transporcie drogowym;

b) Opłata Rezerwacyjna – opłata administracyjna w wysokości 1 zł za wystawienie jednego Biletu Elektronicznego;

c) Pasażer – osoba korzystająca z usługi przewozu organizowanego przez Przewoźnika na podstawie ważnego Biletu;

d) Bagaż – rzeczy ruchome zabierane przez Pasażera do autokaru; Bagaż może składać się z Bagażu podstawowego lub Bagażu podręcznego, o którym mowa w pkt. 4 Regulaminu;

e) Bilet – dokument upoważniający do przejazdu organizowanego przez Przewoźnika, mający postać:

(i) Biletu Elektronicznego – sprzedawanego poprzez Stronę Internetową Przewoźnika lub Stronę Internetową Pośrednika i przesyłanego nabywcy drogą elektroniczną w postaci Faktury Elektronicznej w rozumieniu lit. g; Bilet Elektroniczny można nabyć również w Punkcie Sprzedaży prowadzonym przez Pośrednika, który za pomocą Strony Internetowej Przewoźnika realizuje składane przez Pasażerów (nabywców Biletów Elektronicznych) dyspozycje zakupu Biletów Elektronicznych; (Bilet Elektroniczny może być także Biletem Ulgowym w rozumieniu lit. f), albo

(ii) Biletu Tradycyjnego – sprzedawanego w Punkcie Sprzedaży; Bilet Tradycyjny stanowi fakturę w rozumieniu art. 2 pkt 31 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.); dalej: „Ustawa o VAT”, w związku z § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz.U. z 2013 r., poz. 1485), dalej: „Rozporządzenie” (Bilet Tradycyjny może być także Biletem Ulgowym w rozumieniu lit. f);

f) Bilet Ulgowy – Bilet upoważniający do przejazdu ulgowego zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1138 ze zm.) lub innymi właściwymi przepisami;

g) Faktura Elektroniczna – bilet uznawany za fakturę na podstawie art. 2 pkt 31 i pkt 32 Ustawy o VAT w związku z § 3 Rozporządzenia, przesyłany zgodnie z zasadami przesyłania faktur w formie elektronicznej;

h) Podróż – przejazd z określonym terminem oraz miejscem odjazdu i miejscem docelowym;

i) Opłata – cena Biletu za Podróż, określona w Bilecie, wiążąca w momencie zakupu Biletu;

j) Całkowita Cena Przewozu – suma Opłaty i Opłaty Rezerwacyjnej oraz Dopłaty za Miejsce Premium (o ile ma zastosowanie) stanowiąca należność za przejazd w rozumieniu Prawa Przewozowego;

k) Osoba Niepełnosprawna – osoba, która ma problemy z poruszaniem się i używa wózka inwalidzkiego lub innego podobnego urządzenia, które musi zostać przewiezione razem z tą osobą;

l) Umowa Przewozu – umowa zawarta pomiędzy Przewoźnikiem a Pasażerem na podstawie Biletu, zgodnie z którą Przewoźnik zobowiązuje się do przewiezienia za wynagrodzeniem Pasażera i Bagażu z wybranej miejscowości do miejscowości docelowej, wskazanej na Bilecie, na warunkach określonych w Regulaminie;

m) Strona Internetowa Przewoźnika – strona internetowa Przewoźnika pod adresem www.polskibus.com, na której można nabyć Bilet Elektroniczny;

n) Strona Internetowa Pośrednika – strona internetowa prowadzona przez Pośrednika, na której można nabyć Bilet Elektroniczny;

o) System Zarządzania Rezerwacją – funkcjonalność dostępna na Stronie Internetowej Przewoźnika, umożliwiająca samodzielne dokonanie zmiany lub zwrotu wcześniej zakupionego Biletu Elektronicznego.

p) Pośrednik – podmiot prowadzący sprzedaż Biletów na podstawie zawartej z Przewoźnikiem umowy, we własnym Punkcie Sprzedaży lub poprzez Stronę Internetową Pośrednika; Pośrednik może z tytułu sprzedaży Biletów pobierać prowizję zgodnie z umową zawartą z Przewoźnikiem;

r) Punkt Sprzedaży – punkt sprzedaży Biletów należący do własnej sieci dystrybucji Przewoźnika lub do Pośrednika.

s) Miejsce Premium – .miejsce w autokarze zapewniające dodatkowe udogodnienia w porównaniu do pozostałych miejsc w autokarze takie jak: zwiększona ilość przestrzeni na nogi, lepszy widok przez przednią szybę autokaru, stolik.

t) Dopłata za Miejsce Premium – dodatkowa opłata w wysokości 5 zł pobierana od Pasażera za rezerwację Miejsca Premium.

1.4 Aktualnie obowiązujący Regulamin jest publikowany na stronie internetowej www.polskibus.com.

§2 PRZEWOŹNIK

2.1 Przewoźnik jest zobowiązany do:

a) zrealizowania przewozu Pasażera i Bagażu na trasie określonej w Bilecie,

b) zapewnienia Pasażerom odpowiednich warunków bezpieczeństwa, higieny oraz wygody i należytej obsługi w czasie przewozu.

2.2 Przewoźnik może powierzyć wykonanie przewozu innym przewoźnikom.

2.3 Przewoźnik ma prawo nie dopuścić do przewozu lub odmówić dalszego przewozu, w przypadku, gdy Pasażer:

a) nie przestrzega warunków Umowy Przewozu i Regulaminu;

b) znajduje się w stanie lub zachowuje się w sposób, który mógłby negatywnie wpływać na bezpieczeństwo lub komfort podróży współpasażerów; w szczególności Przewoźnik może nie dopuścić do przewozu lub odmówić dalszego przewozu Pasażera, który poprzez swoje zachowanie zakłóca porządek publiczny, zachowuje się napastliwie, obelżywie lub agresywnie;

c) nie posiada lub odmawia okazania wymaganych przepisami prawa, niezbędnych do podróżowania dokumentów, w tym w przypadku przewozów międzynarodowych nie posiada dokumentów potrzebnych do przekroczenia granicy lub nie stosuje się do odpowiednich przepisów celnych lub wizowych, bądź też nie został legalnie wpuszczony do właściwego kraju przez władze imigracyjne.

§3 PASAŻER

3.1 Pasażer jest zobowiązany do:

a) posiadania i okazania załodze autokaru ważnego Biletu (Bilet Elektroniczny może być okazany w formie wydruku lub wyświetlony na ekranie przenośnego urządzenia elektronicznego) oraz, w przypadku przewozu międzynarodowego, dokumentu niezbędnego do przekroczenia granicy;

b) w przypadku podróżowania na podstawie Biletu Ulgowego, okazania załodze autokaru ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do ulgowego przejazdu;

c) złożenia Bagażu, który nie jest Bagażem podręcznym, jeżeli taki posiada, do luków bagażowych;

d) przestrzegania Regulaminu.

3.2 W przypadku, gdy autokar jest wyposażony w pasy bezpieczeństwa Pasażer jest zobowiązany do ich zapięcia i używania zgodnie z przeznaczeniem.

3.3 W przypadku, gdy autokar jest wyposażony w pasy bezpieczeństwa, dziecko do lat 12 nieprzekraczające 150 cm wzrostu jest przewożone w foteliku ochronnym lub innym urządzeniu do przewożenia dzieci, odpowiadającym wadze i wzrostowi dziecka oraz warunkom technicznym. Rodzic lub opiekun podróżujący z dzieckiem zobowiązany jest do zapewnienia dziecku fotelika ochronnego. Dziecko powinno podczas całej podróży przebywać w zabezpieczonym foteliku ochronnym, niedozwolone jest przewożenie dzieci na rękach lub na kolanach.

3.4 Na pokładzie autokaru obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i papierosów elektronicznych (e-papierosów) oraz spożywania napojów alkoholowych lub innych substancji psychoaktywnych (np. narkotyków).

3.5 Pasażer objęty jest ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) Przewoźnika.

3.6 Przewóz Osób Niepełnosprawnych

a) Każdy autokar posiada miejsce do przewozu pasażera na wózku inwalidzkim.

b) Biorąc pod uwagę limit miejsc w autokarze, przed zakupem Biletu, Osoba Niepełnosprawna powinna skontaktować się z Przewoźnikiem telefonicznie, poprzez dedykowaną Osobom Niepełnosprawnym linię: +48 22 417 62 26 (koszt połączenia zgodny z obowiązującą taryfą).

3.7 Przewóz osób niepełnoletnich

a) Osoby w wieku poniżej 12 lat mogą podróżować autokarami Przewoźnika wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej.

b) Osoby w wieku od 12 do 15 lat mogą podróżować autokarami Przewoźnika samodzielnie (o ile przepisy kraju docelowego i krajów tranzytowych podróży nie stanowią inaczej), jeżeli legitymują się pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego na samodzielne odbycie Podróży, sporządzoną według wzoru dostępnego na Stronie Internetowej Przewoźnika, podpisaną przez rodzica lub opiekuna prawnego w obecności załogi autokaru podczas odprawy związanej z przyjmowaniem Pasażera na pokład.

c) Osoby niepełnoletnie w wieku powyżej 15 lat mogą podróżować autokarami Przewoźnika samodzielnie.

d) Przewoźnik nie sprawuje i nie zapewnia opieki nad osobami niepełnoletnimi, w tym podróżującymi samodzielnie. Rodzice lub opiekunowie prawni ponoszą pełną odpowiedzialność cywilną za działania osób niepełnoletnich.

e) W przypadku poniesienia przez Przewoźnika w związku z przewozem osoby niepełnoletniej jakichkolwiek dodatkowych kosztów, Przewoźnik będzie dochodził zwrotu tych kosztów od rodziców lub opiekunów prawnych osoby niepełnoletniej.

§4 BAGAŻ

4.1 Pasażer ma prawo zabrać ze sobą nieodpłatnie maksymalnie 2 sztuki Bagażu:

a) jedną sztukę Bagażu o wadze do 20 kg, przewożonego w luku bagażowym (dalej: „Bagaż podstawowy”),

b) jedną sztukę małego Bagażu w wymiarach pozwalających na swobodne umieszczenie bagażu pod siedzeniem lub na półce znajdującej się nad siedzeniem Pasażera (rozmiary bagażu nie powinny utrudniać swobody podróży pozostałym pasażerom) (dalej: „Bagaż podręczny”),

c) dodatkowo dozwolony jest przewóz sprzętu sportowego (narty, rower, snowboard, itp.) pod warunkiem umieszczenia go w odpowiednim opakowaniu oraz w zależności od dostępnego miejsca w luku bagażowym.

4.2 Każda sztuka Bagażu podstawowego przewożona w luku bagażowym jest oznakowana banderolą bagażową. Banderola bagażowa jest wydawana przez załogę autokaru przy odprawie, wraz z kwitem bagażowym.

4.3 Pasażer będący Osobą Niepełnosprawną ma prawo do nieodpłatnego przewozu wózka inwalidzkiego lub innego niezbędnego sprzętu.

4.4 Przewoźnik ma prawo odmówić zabrania Bagażu, jeżeli nie spełnia on wymogów określonych w Regulaminie.

4.5 Członek załogi autokaru wydaje Bagaż posiadaczowi kwitu bagażowego.

4.6 Pieniądze, papiery wartościowe i przedmioty cenne, w szczególności kosztowności, przedmioty mające wartość naukową i artystyczną, a także sprzęt elektroniczny mogą być przewożone wyłącznie wewnątrz autokaru jako Bagaż podręczny, znajdujący się pod nadzorem Pasażera. Przewoźnik nie przyjmuje pieniędzy, papierów wartościowych i przedmiotów cennych na przechowanie.

§5 BILET

5.1 Dokumentem uprawniającym do przejazdu autokarami jest ważny Bilet.

5.2 Bilety są niezbywalne i nie mogą być odsprzedawane.

5.3 Sprzedaż Biletów Elektronicznych poprzez Stronę Internetową Przewoźnika prowadzona jest zgodnie z Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną. Sprzedaż Biletów Elektronicznych poprzez Stronę Internetową Pośrednika prowadzona jest zgodnie z zasadami i regulacjami obowiązującymi u tego Pośrednika, opublikowanymi na Stronie Internetowej Pośrednika.

5.4 Za dokonanie zakupu Biletu Elektronicznego na Stronie Internetowej Przewoźnika, pobierana jest Opłata Rezerwacyjna. Opłata Rezerwacyjna nie jest pobierana od Biletu Elektronicznego, który został nabyty w procedurze zmiany posiadanego Biletu Elektronicznego, o której mowa w pkt. 7.2 Regulaminu.

5.5 Nabycie Biletu jest jednoznaczne z żądaniem wystawienia faktury, w tym Faktury Elektronicznej w rozumieniu właściwych przepisów dotyczących podatku VAT.

5.6 Podczas nabywania Biletu, Pasażer (nabywca Biletu) akceptuje otrzymanie faktury, w tym Faktury Elektronicznej, w rozumieniu przepisów dotyczących podatku VAT.

5.7 Bilet Tradycyjny lub Bilet Elektroniczny powinien być okazany załodze autobusu. Bilet Elektroniczny może być okazany w formie wydruku lub wyświetlony na ekranie przenośnego urządzenia elektronicznego. W przypadku podróżowania na podstawie Biletu Ulgowego należy ponadto okazać załodze autobusu ważny dokument poświadczający uprawnienie do ulgowego przejazdu.

5.8 Rezerwacji miejsc w autokarze dokonuje przydziałem określonego numeru miejsca, z zastrzeżeniem pkt. 5.9.

5.9 W przypadku zakupu Biletu na Podróż obejmującą więcej niż jeden odcinek linii lub Podróż realizowaną przy wykorzystaniu więcej niż jednego autokaru, rezerwacja miejsca w autokarze może następować bez przydziału określonego numeru miejsca. W przypadku takiego Biletu, Pasażer nie posiadający przydzielonego określonego numeru miejsca, jest obowiązany ustąpić zajęte przez siebie miejsce Pasażerowi, który posiada przydzielony określony numer miejsca, oraz zająć inne niezajęte miejsce.

5.10 Za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w pkt. 5.9, Pasażer ma możliwość rezerwacji miejsca w autokarze z przydziałem określonego numeru oznaczonego jako Miejsce Premium. W przypadku rezerwacji Miejsca Premium pobierana jest Dopłata za Miejsce Premium.

5.11 W przypadku konieczności wykorzystania do realizacji Podróży autokaru zastępczego, który nie posiada miejsc oznaczonych indywidualnymi numerami, w tym Miejsc Premium, Pasażer zajmuje dowolne miejsce. W takiej sytuacji pkt. 5.9 – zdanie drugie, nie stosuje się.

5.12 W przypadku, o którym mowa w pkt. 5.11, Pasażerowi zwraca się Dopłatę za Miejsce Premium w terminie 7 dni roboczych od zakończenia Podróży – przelewem bankowym lub w przypadku płatności kartą płatniczą – na kartę.

§6 ULGI USTAWOWE

6.1 Przewoźnik honoruje ulgi ustawowe przysługujące osobom uprawnionym na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów

środkami publicznego transportu zbiorowego (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1138 ze zm.) lub innymi właściwymi przepisami.

6.2 Opłata za Bilet Ulgowy obliczana jest na podstawie właściwej ulgi ustawowej oraz ceny podstawowej określonej w aktualnie obowiązującym dla danej linii cenniku.

6.3 Przewoźnik w ramach własnej strategii handlowej oprócz ulg ustawowych przyznaje także ulgi o charakterze komercyjnym. Pasażer ma prawo wyboru rodzaju ulgi, tj. może dokonać zakupu Biletu Ulgowego lub Biletu za cenę uwzględniającą ulgę o charakterze komercyjnym.

6.4 Pasażer jest zobowiązany w przypadku podróżowania na podstawie Biletu Ulgowego do okazania załodze autokaru ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do ulgowego przejazdu.

§7 ZMIANA BILETU

7.1 Zmiany Biletu Elektronicznego zakupionego na Stronie Internetowej Przewoźnika następują po potrąceniu odstępnego w wysokości 5 zł.

7.2 W celu dokonania zmiany Biletu Elektronicznego zakupionego na Stronie Internetowej Przewoźnika Pasażer (nabywca Biletu Elektronicznego) powinien skorzystać z Systemu Zarządzania Rezerwacją dostępnego na Stronie Internetowej Przewoźnika, odszukać w systemie posiadany Bilet Elektroniczny i samodzielnie dokonać jego zmiany na alternatywne godziny i terminy Podróży lub zmiany numeru miejsca w autokarze. Pasażer może dokonać zmiany Biletu Elektronicznego za pośrednictwem Systemu Zarządzania Rezerwacją przed rozpoczęciem Podróży, czyli do rozkładowej godziny planowego odjazdu autokaru.

7.3 Zmiana Biletu Elektronicznego zakupionego na Stronie Internetowej Przewoźnika jest możliwa w miarę dostępności miejsc i terminów. Cena za zmieniony Bilet Elektroniczny będzie odpowiadać stawkom obowiązującym w danym momencie, według aktualnej oferty Przewoźnika. Przewoźnik nie gwarantuje możliwości dokonania zmiany daty lub terminu podróży zgodnie z życzeniem Pasażera, ani wysokości cen, jakie będą obowiązywały przy zmianie Biletu Elektronicznego.

7.4 W przypadku możliwości dokonania odpowiedniej zmiany Biletu Elektronicznego, System Zarządzania Rezerwacją wyliczy opłaty należne lub kwotę należną do zwrotu z tytułu zmiany Biletu Elektronicznego, z uwzględnieniem odstępnego.

7.5 W przypadku dokonywania zmiany Biletu Elektronicznego za pośrednictwem Systemu Zarządzania Rezerwacją (o której mowa w pkt. 7.2. Regulaminu), jeśli Całkowita Cena Przewozu za istniejący Bilet Elektroniczny pomniejszona o odstępne, o którym mowa w pkt. 7.1 Regulaminu, jest wyższa niż Opłata za nowy (zmieniony) Bilet Elektroniczny (lub, jeżeli ma to zastosowanie, Opłata za nowy Bilet Elektroniczny wraz z Dopłatą za Miejsce Premium), wówczas Przewoźnik dokona na rzecz kupującego zwrotu kwoty stanowiącej równowartość różnicy. Przewoźnik w ciągu 7 dni roboczych dokona zwrotu kwoty należnej kupującemu. Kwota zostanie zwrócona przelewem bankowym lub w przypadku płatności kartą płatniczą zwrot zostanie wykonany na kartę.

7.6 W przypadku dokonywania zmiany Biletu Elektronicznego za pośrednictwem Systemu Zarządzania Rezerwacją (o której mowa w pkt. 7.2. Regulaminu), jeśli Całkowita Cena Przewozu za istniejący Bilet Elektroniczny pomniejszona o odstępne, o którym mowa w pkt. 7.1 Regulaminu, jest niższa niż Opłata za nowy (zmieniony) Bilet Elektroniczny (lub, jeżeli ma to zastosowanie, Opłata za nowy Bilet Elektroniczny wraz z Dopłatą za Miejsce Premium), wówczas kupujący musi dopłacić Przewoźnikowi kwotę stanowiącą równowartość różnicy pośrednictwem systemu płatności dostępnego na Stronie Internetowej Przewoźnika.

7.7 Odstępne za zmianę Biletu Elektronicznego zakupionego poprzez Stronę Internetową Przewoźnika nie może być wyższe niż Całkowita Cena Przewozu uiszczona w związku z nabyciem tego Biletu

7.8 W przypadku, gdy dokonanie odpowiedniej zmiany Biletu Elektronicznego zakupionego na Stronie Internetowej Przewoźnika nie jest możliwe, Pasażer (nabywca Biletu Elektronicznego) może zachować posiadany Bilet Elektroniczny albo dokonać zwrotu Biletu Elektronicznego, zgodnie z pkt. 8 Regulaminu.

7.9 Zmiany Biletów Tradycyjnych dokonuje się bezpośrednio w Punkcie Sprzedaży, w którym dokonano zakupu Biletu Tradycyjnego. Przy dokonywaniu zmiany w Punkcie Sprzedaży należy okazać Bilet Tradycyjny.

7.10 Zmiany Biletów Elektronicznych zakupionych u Pośrednika dokonuje się w Punkcie Sprzedaży Pośrednika, u którego dokonano zakupu. Przy dokonywaniu zmiany należy okazać Bilet Elektroniczny.

7.11 Zmiany Biletów Elektronicznych zakupionych na Stronie Internetowej Pośrednika dokonuje się zgodnie z zasadami i regulacjami obowiązującymi u tego Pośrednika, opublikowanymi na Stronie Internetowej Pośrednika.

§8 ANULOWANIE (ZWROT) BILETU

8.1 Przy zwrocie (anulowaniu) Biletu Elektronicznego zakupionego na Stronie Internetowej Przewoźnika pobiera się odstępne w wysokości 5,00 zł.

8.2 W celu dokonania zwrotu Biletu Elektronicznego zakupionego na Stronie Internetowej Przewoźnika, Pasażer (nabywca Biletu Elektronicznego) powinien skorzystać z Systemu Zarządzania Rezerwacją dostępnego na Stronie Internetowej Przewoźnika, odszukać w Systemie posiadany Bilet Elektroniczny i samodzielnie dokonać jego zwrotu. Wyjątkowo, w przypadku gdy Strona Internetowa Przewoźnika jest niedostępna z przyczyn technicznych, Pasażer może zgłosić dyspozycję zwrotu Biletu Elektronicznego zakupionego na Stronie Internetowej Przewoźnika poprzez linię telefoniczną udostępnioną przez Przewoźnika pod numerem: 703 502 504 na terytorium Polski (koszt połączenia 3,69 zł/min. brutto) oraz: +48 22 417 62 27 z zagranicy (koszt połączenia wg. stawek lokalnych operatorów). Pasażer może dokonać zwrotu Biletu Elektronicznego za pośrednictwem Systemu Zarządzania Rezerwacją przed rozpoczęciem Podróży, czyli do rozkładowej godziny planowego odjazdu autokaru.

8.3 Odstępne za zwrot Biletu Elektronicznego zakupionego na Stronie Internetowej Przewoźnika nie może być wyższe niż Całkowita Cena Przewozu uiszczona w związku z nabyciem tego Biletu Elektronicznego.

8.4 Przewoźnik w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych dokona zwrotu kwoty należnej Pasażerowi (nabywcy Biletu Elektronicznego), przelewem bankowym, lub w przypadku płatności kartą płatniczą zwrot zostanie wykonany na kartę.

8.5 Jeżeli Pasażer odstąpi od Umowy Przewozu z przyczyn występujących po stronie Przewoźnika, Przewoźnik dokona zwrotu Całkowitej Ceny Przewozu bez pobrania odstępnego.

8.6 Zwrotu Biletów Tradycyjnych dokonuje się bezpośrednio w Punkcie Sprzedaży, w którym dokonano zakupu Biletu Tradycyjnego. Przy wykonywaniu zwrotu należy okazać Bilet Tradycyjny.

8.7 Zwrotu Biletów Elektronicznych zakupionych u Pośrednika dokonuje się w Punkcie Sprzedaży Pośrednika, u którego dokonano zakupu. Przy dokonywaniu zwrotu należy okazać Bilet Elektroniczny.

8.8 Zwrotu Biletów Elektronicznych zakupionych na Stronie Internetowej Pośrednika dokonuje się zgodnie z zasadami i regulacjami obowiązującymi u tego Pośrednika, opublikowanymi na Stronie Internetowej Pośrednika.

§9 ZWIERZĘTA I PSY PRZEWODNICY

9.1 Zabrania się przewozu zwierząt w autokarze, z wyjątkiem przewozu psów przewodników - asystujących Osobie Niepełnosprawnej.

9.2 Pies asystujący Osobie Niepełnosprawnej powinien posiadać uprząż oraz certyfikat potwierdzający status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu szczepień weterynaryjnych wymaganych przy wjeździe do kraju stanowiącego cel podróży oraz krajów tranzytowych, jak również innych wymaganych przepisami prawa dokumentów podróży.

§10 REKLAMACJE, SKARGI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEWOŹNIKA

10.1 Wszelkie skargi i reklamacje związane z realizacją Umowy Przewozu należy kierować:

a) pocztą elektroniczną na adres: info@polskibus.com, lub

b) listownie na adres: Souter Holdings Poland Sp. z o.o., BTD Office Centre, al. Niepodległości 18, 7 piętro, 02-653 Warszawa.

10.2 Przewoźnik rozpatrzy reklamacje/skargi w terminie 15 dni roboczych od dnia ich otrzymania, z zastrzeżeniem sytuacji, w których zaistnieje potrzeba uzyskania dodatkowych wyjaśnień od Pasażera.

10.3 W przypadku zakupu Biletu Elektronicznego poprzez Stronę Internetową Pośrednika, skargi i reklamacje są przyjmowane i rozpatrywane w imieniu Przewoźnika przez tego Pośrednika, na zasadach i zgodnie z regulacjami opublikowanymi na Stronie Internetowej Pośrednika.

10.4 W przypadku stwierdzenia utraty, ubytku lub uszkodzenia Bagażu podstawowego, fakt ten należy zgłosić niezwłocznie załodze autokaru w celu spisania formularza reklamacyjnego. Formularz podpisują osoby uczestniczące w ustaleniu stanu Bagażu. Jeżeli któraś ze stron nie zgadza się z treścią formularza winna umieścić w nim swoje zastrzeżenia.

Regulamin obowiązuje od dnia 10 maja 2016 roku. Stosunki prawne powstałe wcześniej są objęte postanowieniami wcześniejszych Regulaminów.

Przed skorzystaniem z usługi Wi-Fi, mają Państwo obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem. Poprzez skorzystanie z usługi Wi-Fi wyrażają Państwo zgodę na obowiązywanie poniższych warunków. W przypadku, gdy nie wyrażają Państwo zgody na obowiązywanie tych warunków, proszeni są Państwo o niekorzystanie z usługi Wi-Fi.

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i zakres korzystania z punktu dostępowego WiFi (Usługa) udostępnionego przez Souter Holdings Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Operatora) dla Użytkowników.

2. Użytkownik po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu będzie kierowany na stronę www.PolskiBus.com. z możliwością dalszego swobodnego korzystania z Usługi.

3. Korzystanie z Usługi odbywa się bezpłatnie.

4. Korzystanie z Usługi możliwe jest wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

5. Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za:

a) czasowy brak dostępu do Usługi ani za obniżenie przepustowości łącza,

b) nieuprawnione użycie oprogramowania lub innych utworów będących przedmiotem ochrony własności intelektualnej dostępnych w Internecie,

c) szkody wyrządzone przez oprogramowanie dostarczone przez strony trzecie,

d) za warunki techniczne panujące w sieci radiowej oraz opóźnienia w strefie Internetowej, które mogą mieć wpływ na rzeczywisty transfer do i z komputera Użytkownika w Internecie.

6. Operator nie prowadzi wsparcia dla Użytkowników sieci, jak również nie ponosi odpowiedzialności za kompatybilność urządzeń użytkownika z infrastrukturą punktu dostępowego.

7. Ze względów bezpieczeństwa nie jest gwarantowana dostępność do wszystkich usług sieciowych.

8. Transmisja radiowa Usługi nie jest szyfrowana.

9. Użytkownik korzysta z Usługi wyłącznie na własne ryzyko.

10. Użytkownikowi nie wolno używać Usługi do następujących celów:

a)przesyłania i udostępniania treści, które są niezgodne z prawem lub są przedmiotem ochrony własności intelektualnej ,której Użytkownik nie jest uprawniony,

b) przesyłania i udostępniania treści mogących naruszyć czyjekolwiek dobra osobiste,

c) masowego rozsyłania nie zamówionych przez odbiorców treści o charakterze reklamowym (tzw. spam),

d) rozpowszechniania wirusów komputerowych i innych programów mogących uszkodzić komputery innych użytkowników Internetu,

e) odsprzedawania dostępu do sieci Internet bez wiedzy i pisemnej zgody Operatora,

f) obciążania w znacznym stopniu pasma poprzez udostępnianie serwerów WWW, IRC, NNTP itp.

11. W przypadku nie przestrzegania przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu lub niezgodnego z przeznaczeniem korzystania z Usługi, Operator ma prawo zablokować dostęp do Usługi lub ograniczyć przepustowość/szybkość łącza.

12. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób, w jaki korzysta z Usługi, w tym za treści i inną zawartość przesyłanych wiadomości.

13. Za skutki wynikające z korzystania z Usługi, a powstałe w związku z udostępnieniem przez Użytkownika osobom trzecim hasła/kodu dostępu/loginu/innych danych Użytkownika, wyłączną odpowiedzialność ponosi Użytkownik.

14. Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia z tytułu czasowego bądź stałego braku sygnału internetowego lub ograniczenia przepustowości łącza wynikającego z wyłączenia lub problemów technicznych z nadajnikiem.

15. Operator może w celu realizacji Usługi posługiwać się plikami „cookies”, które mogą zapisywać się na komputerze Użytkownika. Pliki takie mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu Użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron oraz umożliwiają sprawne świadczenie Usługi. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies, jednakże wyłączenie cookies może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z Usługi.

16. Operator zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu ochrony danych osobowych Użytkownika zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jedn. Dz. U. 2014 r., poz. 1182). Operator jest administratorem danych osobowych. Operator zobowiązuje się do zachowania danych w poufności i nie ujawniania ich innym podmiotom, chyba że Użytkownik wyraźnie go do tego upoważni, albo upoważnienie takie wynikać będzie z przepisu prawa. Zobowiązanie to pozostaje w mocy po wygaśnięciu jakiegokolwiek stosunku prawnego łączącego Użytkownika z Operatorem.

17. Dane osobowe gromadzone są wyłącznie w celu marketingowym oraz statystycznym. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie. Zebrane dane mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom wskazanym w przepisach prawa. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. 2014 r., poz. 1182). Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.

18. Operator nie odpowiada za politykę ochrony prywatności innych stron internetowych.

19. Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie. Z tego tytułu Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia.

20. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

W celu zapoznania się z Regulaminem przewozów wykonywanych przez B.U.T. „Żak Tourist” sp. z o.o., Rybacka 2 16-300 Augustów, kliknij na Regulamin Przewozów

W celu zapoznania się z Regulaminem przewozów wykonywanych przez FlixMobility GmbH, Birketweg 33 80639 München Germany, kliknij na https://www.flixbus.pl/warunki-przewozu/

W celu zapoznania się z Regulaminem przewozów wykonywanych przez Garden Service, Plac Wojska Polskiego 2, 21-500 Biała Podlaska, kliknij na Regulamin Przewozów

W celu zapoznania się z Regulaminem przewozów wykonywanych przez Arriva Bus Transport Polska Sp. z o.o. we wspólpracy z MajerBus, ul. Dąbrowskiego 8/24 87-100 Toruń, kliknij na http://www.arrivabus.pl/pl/dla-pasazerow/regulamin-przewozow/

W celu zapoznania się z Regulaminem przewozów wykonywanych przez Albatros Sp. z o.o., ul. Ofiar Katynia 26, 37-700 Przemyśl, kliknij na Regulamin Przewozów

W celu zapoznania się z Regulaminem przewozów wykonywanych przez Mobilis PKS w Plocku S.A., ul. Bielska 53, 09-400 Płock, kliknij na Regulamin Przewozów

W celu zapoznania się z Regulaminem przewozów wykonywanych przez PW BP Tour Piotr Brewczak, ul. Sportowa 6, 24-200 Belzyce, kliknij na http://www.bptour.pl/regulamin-przewozu

W celu zapoznania się z Regulaminem przewozów wykonywanych przez Ideal Travel Maria Myrna Spółka Jawna, ul. św. Filipa 23/4, 31-150 Kraków, kliknij na Regulamin Przewozów

W celu zapoznania się z Regulaminem przewozów wykonywanych przez PPH"AFAR-BUS" Zbigniew Przybysz, ul. Kopernika 15 22-680 Lubycza Królewska, kliknij na http://afarbus.pl/o-firmie/regulamin-przewoznika/

W celu zapoznania się z Regulaminem przewozów wykonywanych przez UAB Tolimojo keleivinio transporto kompanija, Sodu g.22 LT-03211 Wilno, kliknij na http://www.eurolines.lt/pl/regulamin-przewozu/

W celu zapoznania się z Regulaminem przewozów wykonywanych przez TRANS KINETIK Sp. z o. o. Sp. k., ul. Gen. T. Pełczyńskiego 22A lok. 78, 01-471 Warszawa, kliknij na https://www.modlinbus.pl/strony/page/regulamin/

W celu zapoznania się z Regulaminem przewozów wykonywanych przez Voyager Transport Sp. z o.o., ul. Biecka 25, 38-300 Gorlice, kliknij na http://www.voyager-transport.pl/pl/strefa-pasazera/regulaminy

W celu zapoznania się z Regulaminem przewozów wykonywanych przez PKS "POLONUS" S.A., al. Jerozolimskie 144, 02-305 Warszawa, kliknij na http://pkspolonus.pl/linie-lokalne/regulamin-przewozow

W celu zapoznania się z Regulaminem przewozów wykonywanych przez VIKI S. Dziewulski T. Porębny Sp. J., ul. Nowa 11 21-070 Cyców, kliknij na Regulamin Przewozów

W celu zapoznania się z Regulaminem przewozów wykonywanych przez POLBUS-PKS Spółka z o.o., ul. Joannitów 13, 50- 525 Wrocław, kliknij na Regulamin Przewozów

W celu zapoznania się z Regulaminem przewozów wykonywanych przez PKS "Tour" Sp. z o.o., ul. Obronców Pokoju 1B, 58-500 Jelenia Góra, kliknij na Regulamin Przewozów

W celu zapoznania się z Regulaminem przewozów wykonywanych przez PKS Koszalin Sp. z o.o, ul. Zwycięstwa 1, 75-029 Koszalin, kliknij na Regulamin przewoźnika

W celu zapoznania się z Regulaminem przewozów wykonywanych przez Arriva Bus RP Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 8/24 87-100 Toruń, kliknij na Regulamin Przewozów

W celu zapoznania się z Regulaminem przewozów wykonywanych przez Visit Tour, ul. Puszkina 151, 213826, Babrujsk, kliknij na Regulamin przewoźnika

W celu zapoznania się z Regulaminem przewozów wykonywanych przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu S.A, ul. Stanisława Matyi 1, 61-586 Poznań, kliknij na Regulamin przewoźnika

W celu zapoznania się z Regulaminem przewozów wykonywanych przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Słupsku S.A, ul. Piłsudskiego 74, 76-200 Słupsk, kliknij na Regulamin przewoźnika